നിഷ്പക്ഷർ

നിഷ്പക്ഷർ 
കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങയാണെന്നു 
ആരാ പറഞ്ഞത് .. 
അതിനിയും തെറ്റാണെന്ന് തിരിഞ്ഞിറ്റെ ?
കാലം കൊറേ യായല്ലോ  ഉപമേന വിറ്റു ജീവിക്കുന്നു.

മീൻകാരി കുഞ്ഞമേടത്തീടെ കയ്മലെ 
മീൻ തൂക്കുന്ന ത്രാസ് കണ്ടിനാ. അതാണ്‌ നിഷ്പക്ഷത..! 

അര കിലോന്റെ കട്ടി എപ്പും അയിന്റെ മോളീ തന്നെ ഉണ്ടാവും 
ഇപ്പറത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മീനെങ്കിലും എടുത്തിടാണ്ട് 
ആ കട്ടി മാറ്റൂല, കൂടുതൽ തൂക്കാനായാലും കുറക്കാനായലും..!

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണേലും 
കുഞ്ഞമ്മേടത്തീടെ കയ്മന്നേ എന്നും മീൻ വാങ്ങൂ..
ചീഞ്ഞതാണെലും രണ്ടു മത്തി അധികം 
കിട്ടിയാലുള്ള സന്തോഷം , ഹാ..!
അതൊന്നു വേറെ തന്നെയാട്ടാ ..
അത് മാത്രോ..!

മീൻ തൂക്കുന്നതിനിടയ്ക്കത്തെ പയ്യാരവും 
നാട്ട്ത്തെ മൊത്തം നൊണേം നൊട്ടേം 
കൂലോത്തെ രഹസ്യോം കൃത്യമായ 
എരിവും പുളീം കൂട്ടി വേറാരു പറഞ്ഞു തെരൽ ..!!


ആ നിഷ്പക്ഷതക്കാർ കവിതയെഴുതാത്തത് 
രക്ത സാക്ഷികൾക്ക് സന്തോഷായിരിക്കും .. ( ഓഫ്‌ : കാസർഗോഡൻ ഭാഷയാണ്‌ മനസ്സിലാകാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരാം.. :)  )
പിന്കുറിപ്പ് :

ഇത്രയൊക്കെ 
അടുത്തു ചേർന്ന് ജീവിച്ചിട്ടും 
ഒറ്റവാക്കിനു 
രണ്ടു കഷണമാകുന്ന വിധം 
മാറി പോകുന്നതെങ്ങനെ 
നാം ..?

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍