ചായം തേച്ചു മറച്ച പോറലുകൾ..
കവിത കൊണ്ടു
പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുന്നതാണ്
ഇനിയുമുണങ്ങാത്ത
മുറിവുകളെ..
ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആർക്കു മനസ്സിലാകാനാണ്
ചായം തേച്ചു മറച്ച പോറലുകൾ..വേദനകളെ പറ്റി  
 
വേദനകളെ പറ്റി
വേരുകളോട് ചോദിക്കണം
മുറിഞ്ഞിടത്ത്
ചില്ലകൾ തളിർക്കാതെ
പോകുന്നതിനെ പറ്റി
തീർച്ചയായും പറയാനുണ്ടാകും..  


#പ്രണയം 
ആവർത്തിച്ചെഴുതി
മനോഹരമാക്കിയതാണ്.
മറ്റൊന്നിനെയുമാവില്ല,
ചെറുവാക്കിൽ
ഇതു പോലെ പകർത്താൻ..


വാക്കറ്റം :
വേര് നീട്ടി തൊട്ടിട്ടുണ്ടാകണം
ആഴത്തിലെ ഓർമകളെ,
ചില്ലയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട്
പേരെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍