തിരിച്ചറിവ്

കഥയില്‍  ചോദ്യമില്ല
കവിതയിലും ...
ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിലാണ് !!!

ഉത്തരങ്ങള്‍
നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും
നിന്നിലേക്കുള്ള വഴികള്‍
തെറ്റിയതിനാല്‍
വിജയിച്ചിട്ടില്ല പ്രണയത്തിലും....!!!

നീ നല്ല വഴി നടക്കാനാണ്
ചെളിയാനെന്നരിഞ്ഞിട്ടും അതിലേക്ക്
മാറി നിന്നത്
പക്ഷെ നിന്‍റെ വഴിയും തെറ്റിപ്പോയത്
ആരെ നേര്‍വഴി നടത്താനാണ് .....??!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍