ഇടത്തരക്കാരന്റെ ജീവിതം


ഇടത്തരക്കാരന്റെ ജീവിതം കുഴിയാനയുടെ
കുഴി പോലെയാണ്  മിനുസമുള്ളതും മനോഹരവും ,
എന്തെന്നാല്‍ 
എത്ര പൊത്തിപ്പിടിച്ചു കയറിയാലും
ഒരു മണല്‍ത്തരി കൊണ്ടുള്ള ഏറു  മതി...........


പിന്കുറിപ്പ് :
നേരിട്ടും ഫോണിലൂടെയും സംസാരിക്കുമ്പോള്‍
നമുക്കിടയില്‍ ഏറി വരുന്ന ഈ
മൌനത്തെ ഏതു പേരിട്ടു വിളിക്കണം ?
പ്രണയമെന്നോ അതോ ........?!!!!!!!!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍