മായ്ച്ചു കളയാനുണ്ടാവില്ല ഒന്നും..


 ഒരു പൊതിച്ചോർ

ഒരു യൂണിറ്റ് രക്തം

ചിരിച്ചു പിരിഞ്ഞ അതിർത്തി തർക്കം

പെൻഷൻ, പഞ്ചായത്തോഫീസ്, വില്ലേജോഫീസ്

എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഓണപ്പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ  ഉത്സവം

ജീവിതത്തിൽ വീണു പോയവന്റെ, തട്ടി നിൽക്കുന്നവന്റെ 

കോള് ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ

നിങ്ങൾ കൊന്നു തീർക്കുന്നവരുടെ പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ

ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇതിലേതെലും ഒന്നുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും, 

എവിടെ ഏതു നാട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും

ഈ പറഞ്ഞവയിലേക്ക് കൂട്ടി വെക്കുന്നതല്ലാതെ

മായ്ച്ചു കളയാനുണ്ടാവില്ല ഒന്നും..ഹത് റാസ് 

അധികാരം കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ

ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ അതിരുകളെ വരയ്ക്കുന്നു

ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്താനാവാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും

കൊണ്ട് വച്ചെതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാതെ

മനുവിനെയും രാമനെയും തെളിയിച്ചെടുക്കുന്നു

ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്നെഴുതാനിരുന്ന

കവിതയ്ക്ക്

ഹത് റാസ്  കൊണ്ടടിവരയിടുന്നു..മറന്നിട്ടുമില്ല


വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു

നീണ്ടു പോയ,

ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന

യാത്രയുടെ, 

അടയാളമായി

ചേർത്ത് വെക്കുന്ന

ചിത്രമാണ്. 

സ്കെയിൽ വെച്ചു 

വരച്ച മാർജിന് പോലെ

നിവർന്നിരുന്ന 

വഴികളെ 

മറന്നിട്ടുമില്ലവാക്കറ്റം 

കണ്ടു മുട്ടിയിട്ടേയില്ലാത്ത

രണ്ടു പേരെന്ന്

മാറി നിൽക്കുന്നു

വാക്കുകളുടെ വിടവിൽ

കടല് വളരുന്നു.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്നെഴുതാനിരുന്ന

  കവിതയ്ക്ക്

  ഹത് റാസ് കൊണ്ടടിവരയിടുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കണ്ടു മുട്ടിയിട്ടേയില്ലാത്ത

  രണ്ടു പേരെന്ന്

  മാറി നിൽക്കുന്നു

  വാക്കുകളുടെ വിടവിൽ

  കടല് വളരുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

സുഹൃത്തേ .. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം. ഔപചാരികതയുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ക്രിയാത്മക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ആയാല്‍ സന്തോഷം !!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍