കയ്യേറ്റം

                             

ഏതു കൂരിരുട്ടിലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാന്‍ പറ്റുമെങ്കിലും

എപ്പോഴും ഓടിക്കയറാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു വീടെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു
പക്ഷെ ഇന്നലെ എനിക്ക് മുന്‍പേ ഓടിക്കയറിയ കാറ്റും മഴയും
ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ല ഇത് വരെ....


മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍