മൂന്നു ജന്മങ്ങള്‍


നിന്റെ തെറ്റിനെയും അബദ്ധങ്ങളെയും  മായ്ച്ചു
തേഞ്ഞു തേഞ്ഞു തീരാനൊരു  ജന്മം
നന്നായി  എഴുതാന്‍  കൂര്‍പ്പിച്ചു കൂര്‍പ്പിച്ചു
ഇല്ലാതായ രണ്ടാമത്തെ   ജന്മം


വെട്ടിയും  തിരുത്തിയും അവസാനം ചവറ്റു കോട്ടയിലേക്ക്
വലിച്ചെറിയാന്‍ മൂന്നാമത്തെ ജന്മം


മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍