പ്രണയനീരാളി

വീണ്ടും വാക്കുകൾ കൈചേർത്തു നടക്കുന്ന കാട്ടു വഴികളിൽ
നമ്മളിനി കണ്ടുമുട്ടുമോ ?!
പുഴയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക്‌ കുതിച്ചിട്ടുണ്ട്‌

ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒരു മീൻ..!!!പ്രണയനീരാളി

എട്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും 
ചേർത്ത്‌ പിടിച്ച്‌ 
കവിളിലൊരുമ്മ..

വാക്കറ്റം :
പാഞ്ഞു പോകുന്ന കാറ്റിന്റെ പിന്നിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മഴക്കുഞ്ഞ്‌..

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍