ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്‌


കാണുവാന്‍
കണ്ണിനുള്ളിലെക്കും
വായിക്കുവാന്‍
വരികള്‍ക്കിടയിലെക്കും
ഇറങ്ങി ചെന്നവന്‍
മൂന്നാം നാളുപോലും
കല്ലറയില്‍ നിന്നും
 എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല 

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍