പിറന്നാള്‍


ജൂലൈ 31 നു മഷിത്തണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പിറന്നാള്‍ നാളിതു  വരെ  മഷിത്തണ്ട്  വായിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍  പറയുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഔപചാരികതയ്ക്കപ്പുരത്തെ നന്ദി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ അറിയിക്കുന്നു . തുടര്‍ന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ... എല്ലാവര്ക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു !!

പിറന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച്  കഴിഞ്ഞ പിറന്നാള്‍ മുതലുള്ള, മഷിത്തണ്ടില്‍ എന്നും ചര്ച്ചയാകാറുള്ള  പിന്കുരിപ്പുകള്‍  ഒരുമിച്ചു  പോസ്റ്റുന്നു !!
വെയിലത്ത്‌ കുറുകി കിടന്നതൊക്കെ
മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതി,
കൈ വഴികളിലൂടെ പല വഴി
കുത്തിയൊലിച്ചിട്ടും തീര്‍ന്നു പോകുന്നില്ലല്ലോ നീ...  മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍