പെണ്‍കുട്ടി
ഗ്രാമോത്സവം കവിതാ രചന
വിഷയം പെണ്‍കുട്ടി

സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ തലക്കെട്ട്‌  കൊടുത്തു

മഷി പതിപ്പിക്കാതെ
ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും കുത്തി നോവിക്കാതെ
അരികു ചുളിക്കാതെ, ഒന്ന് തൊടാതെ
ആ പേപ്പര്‍ അത് പോലെ
തിരികെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ...

ഇതിലധികം ഈ കാലത്ത്
വിഷയത്തോട്
എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാന്‍... ?പിന്കുറിപ്പ് :

ആദ്യമയക്കുന്ന രണ്ടു മെസ്സെജിലാണത്രെ
പ്രണയത്തിന്റെ മൂല്യം ...
ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് പോലും...
എത്ര നാളുകളായി നിന്റെ കണ്ണില്‍ എനിക്ക്  മൂല്യമില്ലാതായിട്ട് .. ?!!  :(

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍