മറവിതല വച്ചിടത്ത്‌ വാലെത്തുമ്പോള്‍
എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു
എന്നതായിരുന്നു ആക്ഷേപം
തലയും വാലും മറന്നു വച്ചെതെവിടെയേന്നാ
ഞാന്‍ പരതുന്നെ.....

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍