ഞാന്‍

ഒറിജിനല്‍ ഞാനും കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്  സജീവേട്ടന്‍ വരച്ച ഞാനും

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പിലിക്കോട് താമസം. നാടിന്റെ ഹൃദയ പക്ഷമായ ഇടതു പക്ഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ 9447430219

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍