മൂന്ന് കവിതകള്‍

     കൂട്ടുകാരി

എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതിനു                                          
സൂര്യനോടും മലനിരകലോടും നന്ദി പറഞ്ഞ
ഒരു കൂടുകാരിയുണ്ടായിരുന്നു
നേരം ഇരുട്ടിയിട്ടും മഞ്ഞു പരന്നിട്ടും
മേഘത്തിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇത് വരെ ....
     കട്ടുറുമ്പ്

നിന്റെ ഓര്‍മ്മകളും
കട്ടുറുമ്പും ഒരു പോലെയാണ്
ചെറിയ ഒരു അവഗണന മതി
ദിവസങ്ങള്‍ നീളുന്ന
നീറ്റലുകള്‍ സമ്മാനിക്കാന്‍.......
    ഇഷ്ടം
        

ഇത് വരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍
നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാന്‍
ഒരു മടിയുമില്ല  എനിക്ക് ...

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍