ബോണ്‍ (ബ്ലോഗ്‌ )സായ്

ചില്ല് കൂട്ടില്‍ വളര്‍ന്ന് ;
കാണുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ,
കൌതുകത്തെ മാത്രം 'ജനിപ്പിക്കാന്‍' കഴിയുന്ന
കുഞ്ഞു വിത്തുകള്‍ സമ്മാനിച്ച്‌ ,
പ്രശംസകള്‍ തേടുന്ന
നാരുവേരുകളെ മാത്രം വെച്ച്
പുറം ലോകത്തെ തിരയുന്ന
തായ് വേരുകളെ സൌകര്യ പൂര്‍വ്വം
മുറിച്ചു മാറ്റിയവന്‍... !!
പിന്കുറിപ്പ് :

പ്രണയം ഇറങ്ങിപ്പോയ നാള്‍ മുതല്‍
എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക്
സംസാരിക്കാന്‍ വിഷയമില്ലാതായത് ..!!

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍