പ്രിയ വാലന്റൈന്‍ ........ഓ പ്രിയ വാലന്റൈന്‍ ,
നിനക്കൊരു വയസ്സു  കൂടി .......


      നിന്‍റെ
      ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് വയസ്സായതിനാല്‍
      വൃദ്ധ സദനത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും
      ഗര്‍ഭത്തിലെ അലസിപ്പോകുന്നതിനാല്‍
      സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതിയെയില്ല

വിശേഷിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും
പ്രിയ വാലന്റൈന്‍ ,
കുറച്ചു മണിക്കൂരുകലെങ്കിലും എന്തിനാ 

  നീയെന്റെ ഹൃദയമെടുത്ത് പെരുമ്പറ കൊട്ടിയത് ....

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍