ചെമ്പരത്തിച്ചോപ്പ്‌
തൊട്ടാവാടി

കൊടും വേനലിൽ 
ചിരിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ നിന്നവൾ.. 
ഒരോ അനക്കത്തിലും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവൾ..!! 
തൊട്ടാവാടിക്കും നിനക്കും 
ഒരേ പേര്‌..


ചെമ്പരത്തിച്ചോപ്പ്‌

മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോഴേക്കുമിരട്ടിയായി
പൂക്കുന്നു പ്രണയത്തിന്റെ ചെമ്പരത്തിച്ചോപ്പ്‌..!!വാക്കറ്റം :

നിന്റെ തീരത്ത്‌ 
എത്ര നാളുകൊണ്ടാണ്‌ പ്രണയത്തെ വരച്ചിട്ടത്‌. 
ഒരു തിര കൊണ്ടെത്രയെളുപ്പത്തിൽ 
മായ്ച്ചു കളയുന്നു നീ... 

മരം. അതെ വെറും മരം..!!
നിഴലിൽ,
ഉടൽ നിറയെ ഉമ്മകളുമായി
വസന്തം പൊതിയുന്നു..
ഇലകൊഴിച്ചിട്ട ഓർമ്മയിൽ നിന്നും മരം ഉണരുന്നില്ല..
വസന്തം തിരിച്ചു നടന്നു
മരം. അതെ വെറും മരം..!!


ദേശാടനക്കിളി

ദേശാടനക്കിളി,
പറന്ന് നീങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക്‌ 
മറന്ന് പോയതാകണം,
പഴയ കൂട്‌ കാത്തിരിക്കുന്നു. !
വാക്കറ്റം :

നമുക്കിടയിലെ കടൽ.. 
കുടിച്ച്‌ വറ്റിക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ,
ഇന്നത്‌ മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ളത്രയും... 

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍